Algemene voorwaarden

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT WANNEER U HANDELT IN DERGELIJKE HOEDANIGHEID, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.


1. Definitie en algemene toegangsregels

De "Website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door Assupolis.be bvba. Bepaalde delen of pagina's van de Website bevatten afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, die in toevoeging zijn van de onderhavige Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden voorrang hebben boven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor wat betreft deze delen of pagina's.

Deze Website bevat tevens links naar websites die zijn openbaar gemaakt door derden. Links naar deze Website kunnen ook worden inbegrepen in websites van derden. Assupolis.be bvba heeft deze niet nagezien en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op de pagina's van de sites die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gemaakt naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat Assupolis.be bvba de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft Assupolis.be bvba een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen om een product of dienst te ontvangen kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van Assupolis.be bvba of van haar desbetreffende dochtervennootschap of verbonden entiteit. Personen die zich een toegang verschaffen tot deze Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich moeten onthouden om zich dienovereenkomstig een toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken.

2. Erkenningen

Erkenningen voor verzekeringsproducten: Assupolis.be bvba,

Drukpersstraat 4

1000 Brussel

ONR: 0888.583.544

Erkenning als Verzekeringsmakelaar FSMA: 102170A

 

3. Websiteinhoud en -materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod betreffende producten of diensten. Dit geldt niet voor het aanbod tot verkoop of het verzoek van een aanbod tot aankoop van instrumenten in zoverre een aanbod expliciet via een prospectus op deze Website is gebeurd. Een aanbod wordt enkel gedaan en in overweging genomen indien het rechtsgeldig en geoorloofd is volgens het toepasselijk recht. Aanbiedingen zijn beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en kunnen niet in overweging worden genomen door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken. .

Assupolis.be bvba zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze Website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de Website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Desondanks kan Assupolis.be bvba niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze Website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen. Assupolis.be bvba, haar moedervennootschappen, dochtervennootschappen, verbonden entiteiten, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze Website, behalve in geval van opzet of zware fout van hun zijde.

4. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die naar Assupolis.be bvba wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

5. Verzekeringen

Assupolis.be bvba is als makelaar aanbrenger van klanten. De verzekeringen worden bemiddeld en afgesloten door erkende verzekeringstussenpersonen in Vlaanderen en Brussel waar Assupolis.be bvba een vergoeding voor krijgt.

Deze voorwaarden werden gepubliceerd op 14 maart 2018